Neem eens wat meer Tijd voor mij

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Tijd Voor Mij en een cliënt waarop Tijd Voor Mij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen

Tijd Voor Mij zal de massagebehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Tijd Voor Mij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de massagebehandeling.

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Tijd Voor Mij melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Tijd Voor Mij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Tijd Voor Mij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Tijd Voor Mij moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

Tijd Voor Mij vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tijd Voor Mij vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Tijd Voor Mij vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Tijd Voor Mij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Tijd Voor Mij neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier welke bewaard wordt in een afgesloten kast. Tijd Voor Mij behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tijd Voor Mij zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

 1. Geheimhouding

Tijd Voor Mij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voorafgaand en tijdens de massagebehandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tijd Voor Mij verplicht is om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Tijd Voor Mij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tijd Voor Mij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tijd Voor Mij is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Tijd Voor Mij heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Tijd Voor Mij meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de massagebehandeling op zich, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Tijd Voor Mij. Tijd Voor Mij moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Tijd Voor Mij de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Tijd Voor Mij en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Tijd Voor Mij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Tijd Voor Mij en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.